Smluvní podmínky a ochrana osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran (Poskytovatel a Uživatel, viz dále), vznikající v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem prostřednictvím uživatelského rozhraní portálu www.mojeknihy.eu.

2. Základní pojmy

Poskytovatelem služby je Vladimír Kučera-Mojeknihy.eu se sídlem Jungmannova 786, Neratovice, PSČ 277 11, IČO: 48982423, živnostenské oprávnění vydané MěÚ v Neratovicích dne 23.8.1999 pod č.j. 3/5584/1999, ev.č. 320603-5620

Uživatelem služby může být jakákoli fyzická osoba, nacházející se v době využívání služby na území České republiky.

Službou se pro účely těchto podmínek rozumí zpřístupnění elektronické knihy Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání elektronické knihy Uživatelem a to způsobem a v rozsahu stanoveném těmito podmínkami.

Elektronickou knihou (e-knihou) se rozumí literární publikace v elektronické podobě v datovém formátu MOBI nebo EPUB.

Zpřístupněním elektronické knihy se rozumí zaslání souboru v uživatelem zvoleném formátu na jeho e-mailovou adresu, nebo umožnění přímého stažení takového souboru z portálu Poskytovatele.

3. Poskytnutí služby, práva a povinnosti smluvních stran

4. Odměna za poskytnutí služby

5. Ochrana osobních údajů

6. Dodání díla

7. Odstoupení od smlouvy a řešení sporů

8. Závěrečná ustanovení


Datum poslední úpravy: 8. 3. 2022

RNDr. Vladimír Kučera - Mojeknihy.eu